o2 o3 o4

.

 

 
.
 


 

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakulta
Katedra regionální a environmentální ekonomiky

 

Literatura

Management regionů a obcí
 1. ADAMČÍK, S.: Regionální politika a management regionů, obcí a měst. Ostrava: VŠB-TUO, 2000.
 2. BERTALANFFY, L.: Obecná teorie systémů: základy, vývoj, aplikace  (General System theory: Foundations, Development, Applications). Přepracované vydání, New York: George Braziller, 1976, ISBN 0-8076-0453-4
 3. DOLANSKÝ, V., MĚKOTA, V., NĚMEC, V.: Projektový management. Praha: GRADA Publishing, 1996.
 4. DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. a kol.: Projektový management podle IPMA. Praha: Grada Publishing, 2009, 507 stran, [online] [cit. 10. 9. 2018] Dostupné také na WWW: http://books.google.com/books?id=68kHtfJVbrsC&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false
 5. DRUCKER, P. F.: To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press, 2007, 304 stran, ISBN: 978-80-7261-066-2
 6. JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ, M.: Management měst a obcí. Praha: GRADA Publishing, 1999.
 7. JEŽEK, J.: Regionální management. Učební texty. Plzeň: ZČU, 2010 [online] [cit. 10. 9. 2018]. Dostupné na WWW: http://alkut.cz/regrozvoj/jezek_reg_man_1.pdf
 8. JEŽEK, J., SLACH O., ŠILHÁNKOVÁ, V. a kol.: Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. 216 s.
 9. HRON, J., TICHÁ, I.: Strategické řízení. Praha: ČZU, Credit, 2002. ISBN  8021309229, 9788021309227
 10. HUČKA, M., KUTSCHERAUER, A.: Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů. Studijní opora. Ostrava: VŠB-TUO, 2006 [online] [cit. 10. 9. 2018]. Dostupné na WWW: http://alkut.cz/regrozvoj/strat_plan_obce_mikroreg.pdf
 11. KUTSCHERAUER, A. a kol.: Řízení regionální a místní správy. Regionální a municipální management. Ostrava: DHV CR, 2006  [online] [cit. 10. 9. 2018]. Dostupné na WWW: http://alkut.cz/regrozvoj/reg_mun_management.pdf
 12. KUTSCHERAUER, A.: Regionální a municipální management v České republice na počátku 21. století  Ostrava: VŠB-TUO, 2007 [online] [cit. 10. 9. 2018]. Dostupné na WWW: http://alkut.cz/regrozvoj/Konference_prednaska.pdf
 13. KUTSCHERAUER, A. a kol.: REGIONÁLNÍ DISPARITY. Disparity v regionálním rozvoji země - pojetí, teorie, identifikace a hodnocení. Ostrava: VŠB-TUO, 2010, 266 stran. ISBN 978-80-248-2335-5
 14. MAJARO, S.: Marketing in Perspective. London: Allen & Unwin, 1982, 236 s.
 15. Modrá planeta (The Blue Pearl, New Realities), 2005. [online] [10.9.2018] Dostupné na www: http://www.jitrnizeme.cz/view.php?nazevclanku=modra-planeta-4&cisloclanku=2005062701
 16. ODCHÁZEL, J.: Management a moderní organizování firmy. Praha:Grada Publishing, 2007, 324 str.
 17. PAYNE, A.: Marketing služeb. Praha: GRADA Publishing, 1996.
 18. PETERS, T. J., WATERMAN, R. H.: In Search of Excellence. New York: Harper & Row, 1982, 360 str. (český překlad Hledání dokonalosti. Praha: Svoboda, 1993)
 19. SCHOLES, K., JOHNSON, G.: Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer Press, 2000
 20. Strategie regionálního rozvoje České republiky na roky 2007 - 2013. [online] [cit. 10.9.2018] Praha: MMR, 2006. Dostupné na www: https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2006
 21. Strategie regionálního rozvoje České republiky na roky 2014 - 2020. [online] [cit. 10.9.2018] Praha: MMR, 2006. Dostupné na www: https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2014-2020?typ=o
 22. ŠAJDLEROVÁ, I., KONEČNÝ, M.: Základy managementu. Učební texty, Ostrava:
  VŠB-TUO, 2007. [online] [cit. 10. 9. 2018]. Dostupné na WWW: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/ZMag/data/zaklady_managementu.pdf
 23. Vademecum for Structural Funds Plans and Programming Documents. Plans and programming documents for the Structural Funds 2000-2006. [online] [cit. 10. 9. 2018] Dostupné na www: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/vm20002006/vademecum_en.pdf
 24. VANHOVE, N., KLAASSEN, L.H.: Regional Policy - European Approach. Avenburg: Gower Publisching Company Limited, 1987. Interní překlad, Ostrava, 1998.
 25. VAŠTÍKOVÁ, M.: Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha: GRADA Publishing, 2008, 232 stran, ISBN 978-80-247-2721-9
 26. VODÁČEK, L., VONDRÁČKOVÁ, O.: Management teorie a praxe v informační společnosti
  4. rozšířené vyd. Praha: Management Press, 2001. 314 s. ISBN 80-7261-041-4.
 27. WOKOUN, R.: Česká regionální politika v období vstupu do evropské unie. Praha: VŠE-Oeconomica, 2003.

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Zákon č. 132/2000 Sb. ze dne 13. dubna 2000 o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, ze dne 29.6.2000 a jeho částečná novela v zákoně č. 138/2006 Sb. s účinností od 1.7.2006

 
Regionální analýza a programování 
 
 
 1. Hindls R. - Kaňoková J. - Novák I. Statistické metody, VŠE, Praha 1996
 2. Jílek J. Metody mezinárodního srovnávání, VŠE, Praha 1996
 3. Jílek J. - Souček E. Ekonomická statistika v praxi, SNTL, Praha 1990
 4. Kutscherauer A. Makroekonomická analýza (studijní texty), VŠB-TU, Ostrava 1999
 5. Kutscherauer A. Ekonomická prognostika (studijní texty), VŠB-TU, Ostrava 1998
 6. Kutscherauer, A.: Regionální ekonomická analýza a prognóza (studijní texty),
  VŠB-TU, Ostrava 2004
 7. Petrášek F. Základy hospodářské prognostiky, část I. VŠE, Praha 1994
 8. Plchová B. Analytické a prognostické metody v mezinárodním obchodě, VŠE, Praha 1995
 9. Souček E. - Blatná D. - Hindls R. Analýza hospodářské konjunktury. VŠE, Praha 1994
 10. Spěváček V. Makroekonomická analýza a prognóza. VŠE, Praha 1999
 11. Vincúr P. - Martincová M. Makroekonomická analýza a prognóza. EU, Bratislava 1997
 12. Vincúr P. Základy makroekonomickej analýzy. KON-PRESS, Bratislava 1997

Download literatury
 
   
   
         
         
   
 
Optimalozováno pro IE7, rozlišemí 1280x1024
Poslední aktualizace: 10.9.2018
© AKC 2005-2018